Deklaracja dostępności

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bpecbilgoraj.pl/

Data publikacji strony internetowej 28.06.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 08.07.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie dokumenty do pobrania (pdf,doc) są dostępne cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • ma zapewniony odpowiedni kontrast
  • posiada możliwość zmiany wielkości fontu bez użycia zewnętrznych narzędzi
  • wersja mobilna strony
  • nawigacja z poziomu klawiatury
  • jest w pełni zgodna ze standardami WCAG 2.1

Niniejsze oświadczenie sporządzono 08.07.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Lasota, adres poczty elektronicznej: m.lasota@bpec.bilgoraj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (84)6881930. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. dr Jana Kowalskiego.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedsiębiorstwa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Obsługa interesantów odbywa się w pokojach poszczególnych komórek przedsiębiorstwa zlokalizowanych na piętrze budynku, do którego prowadzą schody.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla interesantów znajduje się na piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki przedsiębiorstwa istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem w odległości ok. 20 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się ogólnodostępny parking z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak tłumacza języka migowego.

2023 BPEC Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Net Partners